Lesgevers

Naam Dan Titel
Van Thieghem Louis 7 Shihan
De Decker Daniel 6 Shidoin
D’Haese Ulrich 6 Shidoin
De Klerck Rudy 6 Shidoin
Dujardin Alain 6 Shidoin
Jacobs Frans 6 Shihan
Vermeulen Luc 6 Shihan
Eerdekens Hubert 5 Shidoin
Haelen Kurt 5 Shidoin
Van Rossem Ghislain 6 Shidoin
Bauwens Geert 4 Shidoin
Carleer Gert 4 Shidoin
De Caluwé Eric 4 Shidoin
Gonnissen Pol 5 Shidoin
Jacquet François 4 Shidoin
Mertens Jurgen 4 Shidoin
Mestdagh Karl 4 Shidoin
Oostermeyer Jozef 4 Shidoin
Van Wynsberge Ronald 4 Shidoin
Cardon Andy 3 Fukushidoin
Carrein Timothy 3 Fukushidoin
Geldhof Inge 3 Fukushidoin
Vanderbruggen Mireille 3 Fukushidoin
Theys Jo 3 Fukushidoin
Cool Josiane 2 Fukushidoin
De Cat Luc 2 Fukushidoin
Deridder Maarten 2 Fukushidoin
Flypo Alain 2 Fukushidoin
Hendrix Jurgen 2 Fukushidoin
Lievrard Jean Pierre 2 Fukushidoin
Van de Cotte Maxime 2 Fukushidoin
Vanwildemeersch Stieve 2 Fukushidoin
Vincx Eddy 2 Fukushidoin
Willems Geert 2 Fukushidoin
Kuhfus Robert 3 Fukushidoin
Bart Vander Heyden 2 Fukushidoin