Aansluiten

 

 

Waarom aansluiten bij de Vlaamse Aikido Vereniging?

De Vlaamse Aikido Vereniging:

 • is de enige door de Japanse Hoofdzetel erkende Aikidofederatie in het Vlaamse Gewest voor de verspreiding van Aikido. (zie Aikikai Erkenning)
 • is de enige rechtstreeks erkende Aikidofederatie voor de verspreiding van Aikido bij het BLOSO. (Zie Bloso Erkenning)
 • heeft een 45-tal clubs verspreid over Vlaanderen wat een ledenbestand van een 1000 leden vertegenwoordigd.
 • heeft zeer goede banden met de voornaamste organisaties, zowel nationaal als internationaal, wat de federatie in staat stelt Aikido-experts uit te nodigen die het Aikido-onderricht van O’Sensei getrouw doorgeven.
 • beschikt over een uitgebreid lesgeverkorps, zowel technisch (dus Aikikai-dangraden) als pedagogisch (Vlaamse Trainer School) geschoold, wat de kwaliteit in de clubs garandeert.
 • heeft een degelijke kadervorming, wat de bijscholing van de lesgevers garandeert.
 • leden van de federatie bekomen aanzienlijke kortingen bij het volgen van stages (20% korting op grote stages + 50% korting op de maandelijkse lessen van de examencommissie die het onderricht van onze Shihans en onze hoofdzetel verder uitdiepen en verduidelijken). Wij richten makkelijk jaarlijks een 16-tal uren in met internationaal werkzame Shihan (€3 korting per les = €24) en 10 maandelijkse lessen met de werkgroep (€5 korting x 10 lessen = €50) wat meteen jaarlijks een korting van €74 vertegenwoordigt. Lid worden van de federatie kost jaarlijks €25 (verzekering inbegrepen) en is dus snel teruggewonnen als men aan stages deelneemt.

Nog een reden om als club lid te zijn / blijven / worden van de federatie: In de grote steden is het nu al zo dat enkel erkende clubs (en die erkenning hangt o.a.af van het lid zijn van de erkende Vlaamse Federatie) :

 • de zalen in de sporthallen kunnen reserveren (niet-erkende clubs hebben ofwel geen kans of staan als laatste in de rij aan 3-dubbel tarief bvb)
 • subsidies kunnen krijgen van de gemeente of stad
 • kortingen voor hun leden
 • enz …

Door bij de VAV aan te sluiten, kunt u deel uitmaken van haar werking en van de verspreiding van Aikido.

Bovendien heeft de federatie u als lesgever tevens een brede waaier van bijscholings- mogelijkheden aan te bieden.

Indien u een aanvraag tot erkenning bij de VAV wilt indienen, kunt u hier het aanvraagformulier downloaden.

top

 

Verzekeringsdocumenten en -lijsten

Beste leden,

Hieronder vind je een PDF-file met een lijst van alle verzekerde VAV leden.
Kijk na of jouw naam hier vermeld staat. Zoniet, laat dit dan weten via e-mail aan het secretariaat.

Beste Aikido leraars,

Hieronder vind je allerlei belangrijke documenten in PDF formaat.

Het adres voor het doorsturen van uw verzekeringen:

Digitaal naar:
leden@fros.be

Per post naar:
Fros Mulitisport Vlaanderen
TAV Marina Couwels
Boomgaardstraat 22 bus 36
2600 Berchem

Telefoon Fros:
03/286 58 40

Gelieve ook het bedrag van 30 euro te storten op de rekening van de VAV nr: BE04 2900 2153 5031
Met mededeling Verzekering Clubnummer en Club en naam lid dat u wenst te verzekeren.

Doorgeven extra activiteiten

Zoals u ongetwijfeld weet, dienen alle extra activiteiten die uw club inricht, doorgegeven te worden aan de Secretaris-Generaal van de VAV. Deze zorgt er dan voor, in samenwerking met de webmaster, dat dit op de website terechtkomt onder de correcte rubriek.

U dient deze manier van werken te volgen om in orde te zijn met de verzekering. Immers, een ongeval dat plaatsheeft tijdens een niet-aangekondigde activiteit is NIET VERZEKERD! Het is dus in het belang van uw leden en van u als clubverantwoordelijke om deze info zo spoedig mogelijk door te geven (u moet het eigenlijk melden nog voor u er reclame over maakt).

Wat dient u dus door te geven:

 • Stages
 • Veranderingen van trainingsuren en/of -dagen (zij het tijdelijk of definitief)
 • Clubuitstappen
 • Extra trainingen

Hoe dient u dit door te geven? Bij voorkeur via e-mail als u dit hebt, anders via fax of via briefwisseling (NIET TELEFONISCH daar dit niet aan te tonen is en sommige details wel eens vergeten kunnen worden).

Het doorgeven dient te gebeuren in volgend formaat:

 • Clubnr + Clubnaam:
 • Datum:
 • Omschrijving Activiteit:
 • Lesgever:
 • Locatie Activiteit:
 • Tijdstip Activiteit:
 • Contactpersoon:
 • Telefoonnr:

Gelieve dus geen zaken die hieronder vallen rechtstreeks aan de webmaster te sturen, hij gaat enkel zaken plaatsen die hem via het secretariaat bezorgd worden…

Als u als clubverantwoordelijke uw taak goed uitvoert, mag u dit ook van het secretariaat verwachten.

Alle documenten en details i.v.m. het verzekeringscontract van onze federatie bij Arena, vind je terug op hun website.

top

 

Hoe maak je betalingen aan de VAV?

bankrekening BE04 2900 2153 5031
BIC GEBABEBB

 • dient voor betaling van alle vaste bijdragen (verzekering 30 €, clubbijdrage 37 €, zegel 12 €, examenbijdrage 25 €)

bankrekening BE04 2930 3132 9136
BIC GEBABEBB

 • dient voor alle andere betalingen (OHHreservering, voorinschrijving kagami en stages, ontvangen inkomgelden stages, enz)

Vragen wij u vriendelijk op het volgende:

Het adres voor het doorsturen van uw verzekeringen
Digitaal naar:
leden@fros.be
Per post naar:
Fros Mulitisport Vlaanderen
TAV Marina Couwels
Boomgaardstraat 22 bus 36
2600 Berchem
Telefoon Fros:
03/286 58 40

 • begin uw mededeling met “VERZEKER” + NAAM als u uw aansluiting / verzekering betaalt
 • begin uw mededeling met “CLUBBIJDRAGE” + CLUBNR als u uw clubbijdrage betaalt
 • begin uw mededeling met “ZEGEL” + AANTAL + CLUB of NAAM als u uw Aikikaizegel betaalt
 • begin uw mededeling met “EXAMEN” + NAAM als u uw inschrijving voor een examen betaalt

mededelingen zoals “storting” of “overschrijving” zijn uiteraard overbodig.
De personen die de vele betalingsgegevens moeten verwerken zullen u dankbaar zijn voor uw medewerking.

top